Algemene voorwaarden


Smile by Ellen

Fr Van De Meulebrouckestraat 15

9620 zottegem

Ondernemmingsnr 076244019

Fotografie


Foto's en video's gemaakt door Smile by Ellen kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst.

 

Een boeking van een lifestyle shoot (shoot van het gezin, branding, minisessies, ...) is definitief. Indien deze wordt geannuleerd door de klant of in tijd wordt ingekort door de klant dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Een boeking van een huwelijk is definitief. Indien deze wordt geannuleerd door de klant zal wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden.

Bij annulering tot 24u voor de huwelijksreportage, zal 75% van de dagprijs in rekening gebracht worden. Bij annulering tot 48u voor de reportage, zal 50% van de dagprijs in rekening gebracht worden. Bij annulering tot 72u voor de reportage, zal 25% van de dagprijs in rekening gebracht worden.

 

Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a.

Online galerijen blijven 3 maanden zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan. Indien u na 3 maanden toch nog foto's wil downloaden (of u verloor foto's kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan 40€ incl BTW) (Foto's blijven gedurende 2jaar in het archief bewaard)

 

Voor overige lifestyleshoots geldt dat voor de galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, de foto's voorzien zijn van een logo in het midden van de foto.

De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutiebeelden. U kan deze wel delen tijdens de 3 maanden zichtbaarheid.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Auteursrecht


Het fotografisch werk van Smile By Ellen fotografie is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

 

Smile by Ellen fotografie bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met Instagram-filters bijv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgd.

Het fotografisch werk van Smile by Ellen fotografie is onderhevig aan auteursrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Ellen Terrace ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt.

De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Ellen Terrace en de opdrachtgever.

Ellen Terrace behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Privacy Policy


De privacy policy kan integraal terug gevonden worden op de website van Smile By Ellen.

Aankopen fotoproducten


Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.

De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Smile By Ellen is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd.

Smile By Ellen is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Belet


Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt Smile By Ellen een gelijkwaardige vervanging.

 

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.

Klachten


Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld, schriftelijk of via e-mail

 

**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Facturen en offertes


Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Smile By Ellen zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 10 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Herzele en de ondernemingsrechtbank te Gent.

Tegenstrijdigheid


De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.

In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering of factuur gaat het bedrag op factuur voor.

Verantwoordelijkheid


Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Cadeaubonnen


Smile By Ellen is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een volwaardige fotosessie.

Uitvoering opdracht


Smile by Ellen fotografie zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.​

Smile by Ellen fotografie bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.